Pereiti prie turinio

Privatumo politika

INFORMAVIMAS APIE DUOMENŲ VALDYTOJO PASIKEITIMĄ 

IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Informuojame, kad įmonei MB „komercijos sistema“, juridinio asmens kodas: 305561887, adresas: Arklių g. 3-6, Vilnius, adresas korespondencijai Verkių g. 31B-2, 09109 Vilnius (toliau – Bendrovė), yra perleistas internetinės svetainės https://uzdarbis.lt/ (toliau – Svetainė) valdymas, todėl nuo šiol Bendrovė yra Svetainėje pateiktų Jūsų asmens duomenų valdytoja, t. y. nustato Svetainės narių pateiktų asmens duomenų tikslus ir priemones.

Atsižvelgiant į tai, Bendrovė, įgyvendindama su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13-14 straipsnyje, informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.Svetainėje renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jų tvarkymo tikslais ir teisėti pagrindai, taip pat asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys

Teisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Asmens duomenų saugojimo terminai

Registracijos (paskyros sukūrimo) Svetainėje tikslais

 • vartojo vardas
 • el. pašto adresas
 • slaptažodis

Tuo atveju, jeigu pasirenkate prisijungti prie paskyros per „Facebook“, „Google“ ar „LinkedIn“ paskyrą, perduodate Įmonei atitinkamo profilio informaciją:

 • profilio vardą,
 • profilio nuotrauką,
 • profilio el. pašto adresą.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties pagrindu

(Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas), 

t. y. Jums sukūrus paskyrą Svetainėje ir sutikus su Svetainės naudojimosi taisyklėmis, kurių įsipareigojote laikytis.

Asmens duomenys saugomi paskyros galiojimo metu

Tapatybės patvirtinimo Svetainėje tikslais (norint naudotis papildomais Svetainės funkcionalumais, žr. plačiau Svetainės naudojimosi taisykles)

 • vardas
 • pavardė

Asmens duomenys tvarkomi Įmonės teisėto intereso pagrindu

 (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), 

t. y. Įmonei siekiant užtikrinti, kad tam tikrais Svetainės funkcionalumais naudotųsi tik tapatybę patvirtinę nariai, apsaugant kitus Svetainės narius nuo sukčiavimo ir apgaulės atvejų.

Asmens duomenys saugomi paskyros galiojimo metu 

Tiesioginės rinkodaros tikslais

 • vardas
 • pavardė
 • el. pašto adresas

Asmens duomenys tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu

 (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas),

t. y. Jums sutikus, jog Įmonė siųs tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar kitas naujienas apie siūlomas paslaugas. 

Asmens duomenys saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki tol, kol tokį sutikimą atšauksite.

2. Jūsų asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būtų perduoti Bendrovės darbuotojams, Bendrovės duomenų tvarkytojams (pvz., įmonėms, teikiančioms serverių nuomos, duomenų saugojimo, svetainės administravimo, IT ūkio priežiūros, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.) ir kt. Duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarko tik pagal Bendrovės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus. Plačiau apie duomenų gavėjus galite susipažinti Privatumo politikoje. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.

3. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu).

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu [email protected]. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.

Informuojame, kad nesutikdami su Bendrovės sprendimu, susijusio su Jūsų teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

4. Jūsų asmens duomenų kilmės šaltinis. Jūsų asmens duomenys yra gauti iš prieš tai Svetainę valdžiusios MB „Uzdarbis.lt“, juridinio asmens kodas: 303078929, adresas: Adutiškio g. 3-3, Vilnius.

______________

PRIVATUMO POLITIKA

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 11 d.

MB „komercijos sistema“ (toliau – Įmonė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę https://uzdarbis.lt/ (toliau – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos.

Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei. Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas svetaines. Šioje Svetainėje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių svetaines.

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

I. Informacija apie Įmonę:

MB "komercijos sistema"

Juridinio asmens kodas: 305561887

Adresas: Arklių g. 3-6, Vilnius

Adresas korespondencijai: Verkių g. 31B-2, 09109 Vilnius

El. paštas: [email protected] 

II. Informacija apie Įmonės duomenų apsaugos pareigūną

Duomenų apsaugos pareigūnas Įmonėje nėra paskirtas. Visus su Jūsų duomenų apsauga susijusius prašymus prašome siųsti bendru el. pašto adresu [email protected]

III. Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:

1. Asmens duomenys

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

2. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį (toliau – Naudojimo duomenys).

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

Kai naudojatės Svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kita diagnostiniai duomenys.

Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Ši Svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą Svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename Svetainės puslapyje ir pan.

3. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite Slapukų politikoje.

IV. Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų tvarkymo tikslais ir teisėti pagrindai, taip pat Asmens duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys

Teisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Asmens duomenų saugojimo terminai

Registracijos (paskyros sukūrimo) Svetainėje tikslais

 • vartojo vardas
 • el. pašto adresas
 • slaptažodis

Tuo atveju, jeigu pasirenkate prisijungti prie paskyros per „Facebook“, „Google“ ar „LinkedIn“ paskyrą, perduodate Įmonei atitinkamo profilio informaciją:

 • profilio vardą,
 • profilio nuotrauką,
 • profilio el. pašto adresą.

Asmens duomenys tvarkomi sutarties pagrindu

(BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), 

t. y. Jums sukūrus paskyrą Svetainėje ir sutikus su Svetainės naudojimosi taisyklėmis, kurių įsipareigojote laikytis. 

Asmens duomenys saugomi paskyros galiojimo metu

Tapatybės patvirtinimo Svetainėje tikslais (norint naudotis papildomais Svetainės funkcionalumais, žr. plačiau Svetainės naudojimosi taisykles)

 • vardas
 • pavardė

Asmens duomenys tvarkomi Įmonės teisėto intereso pagrindu

 (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), 

t. y. Įmonei siekiant užtikrinti, kad tam tikrais Svetainės funkcionalumais naudotųsi tik tapatybę patvirtinę nariai, apsaugant kitus Svetainės narius nuo sukčiavimo ir apgaulės atvejų.

Asmens duomenys saugomi paskyros galiojimo metu

Tiesioginės rinkodaros tikslais (žr. plačiau šios Politikos V skyrių).

 • vardas
 • pavardė
 • el. pašto adresas

Asmens duomenys tvarkomi Jūsų duoto sutikimo pagrindu

 (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas),

t. y. Jums sutikus, jog Įmonė siųs tiesioginės rinkodaros pranešimus ir/ar kitas naujienas apie siūlomas paslaugas. 

Asmens duomenys saugomi 2 (du) metus nuo sutikimo davimo dienos arba iki tol, kol tokį sutikimą atšauksite.

Asmens duomenis naudojame tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų grupės įmonės (toliau – Susijusios įmonės) taip pat gali naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą neidentifikuojančią informaciją, surinktą per Svetainę, kad padėtų mums pagerinti Svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės gali naudotis šia informacija bendraujant su Jumis dėl paslaugų suteikimo.

V. Kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (ADTAĮ 2 str. 1 d.).

Informuojame, kad Jums sutikus su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonės toks Asmens duomenų tvarkymas apima Jums skirtų pasiūlymų, naujienų apie teikiamas paslaugas, informacijos apie vykstančius renginius, akcijas ar kitos informacijos teikimą, taip pat teiravimąsi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas Jūsų nurodytu el. paštu. 

VI. Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?

Informuojame, kad norėdami susikurti paskyrą Svetainėje arba naudotis tam tikrais Svetainės funkcionalumais, Jūs privalote mums pateikti aukščiau nurodytus Asmens duomenis (žr. šios Politikos IV skyrių).

Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, tačiau jei pageidausite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, turite sutikti pateikti nurodytus Asmens duomenis.

VII. Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?

Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, t. y. Jums registruojantis (sukuriant paskyrą) Svetainėje ir/ar naudojantis kitomis Svetainės paslaugomis.

VIII. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Informacija, kurią pateikiate mums, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Jei esate už Lietuvos Respublikos ribų, atkreipkite dėmesį, kad mes Asmens duomenis tvarkome Lietuvoje. Savanoriškai pateikdami mums Asmens duomenis, jūs sutinkate su jų naudojimu pagal šią Privatumo politiką.

Informuojame, kad mes nesidalinsime Jūsų Asmens duomenimis su kitais be Jūsų leidimo, išskyrus šiuos atvejus:

 1. Paslaugų teikėjai

Asmens duomenų tvarkymui Įmonė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Įmonės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Įmonės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus.

2. Susijusios įmonės

Mes taip pat galime dalintis Asmens duomenimis su Susijusiomis įmonėmis tikslais, atitinkančiais šią Privatumo politiką.

3. Verslo perdavimas

Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.

4. Įstatymų reikalavimai

Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b) užkirstume kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui; arba d) apsaugotume mūsų nuosavybės teises.

Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai būtina vienu iš šioje Politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimui.

IX. Jūsų kaip duomenų subjektų teisės

Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų Svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Įmonėje nėra nagrinėjami.

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami laisvos formos prašymą el. laišku adresu [email protected]. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami:

 1. el. paštu [email protected];
 2. paštu adresu: Verkių g. 31B-2, 09109 Vilnius.

Jūsų prašymai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis Įmonės gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 1. prašymas turi būti įskaitomas;
 2. prašymas turi būti pasirašytas;
 3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 5. jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 1. Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Įmonės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės darbuotojui;
 2. Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).

Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įmonei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Įmonės biurą.

Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

X. Pakeitimai

Įmonė turi teisę pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.

Uždarbis.lt - Verslo ir IT bendruomenė, Verkių g. 31B-2, Vilnius, Vilniaus m., LT-09109

×
×
 • Sukurti naują...