Pereiti prie turinio

Naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios naudojimosi interneto svetaine „Uždarbis LT“ taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos, kai naudojamasi svetaine www.uzdarbis.lt  (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šiomis Taisyklėmis sutinkate besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų. Klientui, nesutinkant prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis Svetaine ir/ar Paslaugomis.

1.3. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:

1.3.1. Taisyklės – šioje Svetainėje pateikiamos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos naudojimosi Svetaine bei Paslaugų teikimo, Forumo pranešimų ir/ar Forumo skelbimų viešinimo Svetainėje bei jų priežiūros, sąlygos, taip pat Klientų teisės, pareigos bei atsakomybė už šių Taisyklių pažeidimą.

1.3.2. Administratorius - Svetainę administruojanti ir prižiūrinti, bei Paslaugas teikianti įmonė MB komercijos sistema, juridinio asmens kodas 305561887, adresas: Arklių g. 3-6, Vilnius, Lietuva.

1.3.3. Paslaugos – apima Kliento naudojimąsi Svetaine bei visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant bet neapsiribojant Forumo temų kūrimą ir/ar Forumo skelbimų talpinimą, Forume skelbiamos informacijos skaitymą, pranešimų, atsiliepimų ir komentarų Forumuose ir/ar Skelbimuose rašymą, ir bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą. 

1.3.4. Forumas Svetainėje Klientas turi galimybę paskelbti pranešimus ir/ar juos pakomentuoti įvairiose jam aktualiose temose bei atitinkamuose šių temų subkategorijose, kurios patenka į toliau nurodytas pagrindines kategorijas bei kurių turinys nepažeidžia šiose Taisyklės nustatytų reikalavimų Forumo pranešimų ir/ar Forumo skelbimų formai ir turiniui: Verslas ir investavimas; Elektroninė komercija; Technologijos; Forumo skelbimai; Rizikos kampelis; Įvairios diskusijos; Bendruomenė.

1.3.5. Forumo skelbimai – Svetainėje Klientas turi galimybę paskelbti skelbimus apie savo siūlomas paslaugas ir/ar produktus, jų aukcionus, kurie patenka į Forumo skelbimų kategoriją bei atitinkamą Kliento pasirinktą subkategoriją, bei kurių turinys nepažeidžia šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

1.3.6. Mokamos Paslaugos –  dalis Svetainėje Klientui teikiamų paslaugų yra teikiamos už atlygį. Mokamų paslaugų sąlygos ir kaina yra nurodomos Svetainėje esančioje Paslaugų įkainių aplinkoje. Toliau šiose Taisyklėse naudojama sąvoka Paslaugos apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o sąvoka Mokamos Paslaugos apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį. 

1.3.7. Klientas – juridinis asmuo (įmonė) ar fizinis asmuo, kuris naudojasi Svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Toliau šiose Taisyklėse naudojama sąvoka Klientas apims visus klientus, kuriems teikiamos Paslaugos, o atskiros šių Taisyklių nuostatos bus taikomos tik Nariams arba Patvirtintiems Nariams:

1.3.7.1. Narys, kuris Svetaine naudojasi kaip registruotas Klientas, susikūręs savo Paskyrą;

1.3.7.2. Patvirtintas Narys, kuris Svetainėje susikūrė Paskyrą ir, įsigydamas Mokamą paslaugą, identifikavo Paskyrą patvirtindamas savo tapatybę.

1.3.8. Paskyra – Kliento atliekamos registracijos Svetainėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis sauganti asmeninė Kliento paskyra.

1.3.9. Asmens duomenys – bet kokia Administratoriaus surinkta informacija apie Klientą ar jo atstovą (fizinį asmenį) kaip tai apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 4 straipsnio 1 punktas. 

1.3.10. Intelektinės nuosavybės teisės – teisės ir interesai į visus (a) patentus, įrangos modelius, patentų paraiškas, pakartotiną išdavimą, pratęsimus, atnaujinimus; (b) registruotus ir neregistruotus prekės ženklus, paslaugų ženklus, domenų pavadinimus ir visą susijusią pridėtinę vertę; (c) registruotas ir neregistruotas autorines teises ir visas kitas kurinių ar autorių teises; (d) verslo paslaptis, patirtį, koncepcijas, idėjas, metodus, procesus, dizainą, atradimus, patobulinimus ir išradimus, nesvarbu patentuojamus ar ne; (e) visas kitas teises, įskaitant intelektinę, industrinę ir turtines teises, esančias šiuo metu ar atsirasiančias ateityje. (f) paraiškas registracijai, atnaujinimams ir pratęsimams anksčiau paminėtų; ir (g) išskirtines ir neišskirtines licencines teises į bet ką iš anksčiau paminėtų.

1.3.11. Šalys – Administratorius ir Klientas.

1.4. Administratoriaus teikiamos Paslaugos suteikia Klientui tik technines priemones Forumo temų kūrimui, pranešimų, komentarų ir/ar Forumo skelbimų viešinimui Svetainėje ir/ar jų paieškai, ir Administratorius jokia forma nedalyvauja teisiniuose santykiuose (nei pirkimo – pardavimo, nei paslaugų teikimo ir/ar kituose) tarp Klientų ir trečiųjų asmenų dėl Svetainėje siūlomų paslaugų ir/ar produktų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Administratorius negali būti laikomas Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

1.5. Klientas, susipažindamas su Svetainėje esančiais Forumo pranešimais, jų komentarais ir/ar Forumo skelbimais, priimdamas Svetainėje paskelbtus pasiūlymus ir/ ar pats publikuodamas Forumo pranešimus, juos komentuodamas, talpindamas Forumo skelbimus, bei kitaip naudodamasis Svetaine, veikia savarankiškai, ir asmeniškai yra atsakingas už visus savo veiksmus ir/ar viešinamą informaciją bei su naudojimosi Svetaine kylančias prievoles ir pasekmes.

1.6. Administratorius Kliento Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Asmens duomenų apsaugos ir privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, todėl rekomenduojama, kad Klientas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos, Svetainės aplinkoje Privatumo politika.

1.7. Šios Taisyklės yra parengtos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei nusistovėjusia tokių Paslaugų teikimo gerąja verslo praktika. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa visai ar dalinai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.8. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Klientas informuojamas Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2. REIKALAVIMAI SKELBIMO TURINIUI IR FORMAI

2.1. Administratorius suteikia virtualią erdvę Forumo pranešimų, komentarų ir/ar Forumo skelbimų, viešinimui, o Klientas naudodamasis Svetaine ir/ar Paslaugomis turi galimybę patalpinti savo Forumo pranešimus, komentarus ir/ar Forumo skelbimus, griežtai laikantis toliau nurodytų Forumo įrašų, komentarų ir/ar Forumo skelbimų ir/ar aukcionų turinio ir formos reikalavimų:

2.1.1.Forumo tema privalo atitikti Forumo kategorijos ir subkategorijos paskirtį, o temos pavadinimas Forumo pranešimo– esmę;

2.1.2. Klientas prieš kurdamas naują Forumo temą, privalo įsitikinti ar atitinkamoje Forumo kategorijoje ar subkategorijoje nėra jau sukurtų pranešimo tokia pačia tema;

2.1.3. Forumo temų pranešimai turi būti informatyvus;

2.1.4. Forumo temų ir/ar Forumo skelbimų pavadinimai turėtų būti rašomi mažosiomis raidėmis;

2.1.5. Forumo temos pranešimai, komentarai, kuriais Klientas ragina kitus klientus jam skirti reputacijos taškus, yra draudžiami;

2.1.6. Forumo skelbimą talpinantis Klientas privalo galėti suteikti siūlomą paslaugą ir/arba turėti siūlomą produktą;

2.1.7. Forumo skelbimo pavadinime nurodyta siūloma paslauga ir/ar produktas turi sutapti su Forumo skelbimo turinyje nurodytu siūlomos paslaugos ir/ar produkto aprašymu;

2.1.8. viename Forumo skelbime leidžiama paskelbti tik apie 1 (vieną) siūlomą paslaugą ar produktą;

2.1.9. Forumo skelbime galima skelbti siūlomos paslaugos ir/ar produkto aukcioną. Skelbiant aukcioną privaloma nurodyti:

2.1.9.1. siūlomos paslaugos ar produkto pradinę kainą (suma, nuo kurios prasideda kėlimai). Pradinė kaina turi būti tokia, už kurią sutiktumėte parduoti prekę;

2.1.9.2. mažiausią kainos kėlimo sumą (kėlimas mažesnė suma laikomas negaliojančiu);

2.1.9.3. aukciono trukmę (konkretus laikas (data) arba laikotarpis, kuris turi praeiti nuo paskutinio kėlimo, kad būtų skelbiamas nugalėtojas);

2.1.9.4. papildomai galima nurodyti: „pirk dabar" kainą (sumą, kurią pasiūlęs dalyvis iš karto laimi aukcioną);

2.1.9.5. aukciono laimėtoju turi būti paskelbtas dalyvis, pasiūlęs didžiausią sumą iki aukciono pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai pasiūloma „pirk dabar" kaina. Jei yra daugiau nei vienas aukciono dalyvis, pasiūlęs „pirk dabar" kainą, laimėtoju laikomas tas, kuris tai pasiūlė pirmasis, išskyrus tuos atvejus, kai laimėtojas neprieštarauja laimėjimą perleisti kitam dalyviui;

2.1.9.6. aukciono metu draudžiama keisti aukciono pabaigos laiką ir „pirk dabar" kainą;

2.1.9.7. aukciono dalyviams draudžiama atsisakyti savo pasiūlytos kainos (kėlimo sumos).

2.1.10. Forumo pranešimų ir/ar Forumo skelbimų pavadinimuose, ir jų turinyje draudžiama naudoti beprasmes simbolių ir/ar žodžių sekas, ir/ar bet kokiu kitu būdu, išskyrus lingvistiškai, siekiant išskirti Forumo pranešimo ir/ar Forumo skelbimo pavadinimą, jo turinį, tarp kitų atitinkamoje subkategorijoje talpinamų pranešimų ar skelbimų.

2.2. Klientui, naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, draudžiama atlikti bet kokius veiksmus ir/ar viešinti Forumo pranešimus, ir/ar Forumo skelbimus apie siūlomas paslaugas ir/ar produktus, kurių teikimas/platinimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei, ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.2.1. skleisti politinio, religinio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, skatinančio smurtą, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą pobūdžio informaciją;

2.2.2.naudoti SPAM'ą (Stupid Pointless Annoying Material/Message):

2.2.2.1. rašyti "Off-Topic" pranešimus (bet kokie įrašai, neatitinkantys diskusijos arba Forumo kategorijos ir/ar subkategorijos temos, laikomos SPAM‘u).

2.2.2.2. rašyti Forume pranešimus, komentarus, kuriuose komentuojama tik simboliais arba vienu žodžiu, jie laikomi SPAM‘u;

2.2.2.3. masinis privačių žinučių rašymas yra draudžiamas ir laikomas SPAM‘u.

2.2.3. viešinti trečiųjų asmenų asmens duomenis ar kitą jautrią informaciją ar duomenis, įskaitant teisę į atvaizdą, privatumą, pažeidžiančio turinio medžiagą;

2.2.4. siūlyti autorių arba intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančius muzikos kūrinius, filmus, programinę įrangą bei kitas prekes;

2.2.5. talpinti Forumo pranešimus ir/ar Forumo skelbimus, siūlant įsigyti ribotos civilinės apyvartos turtą ir/ar daiktus, ir/ar licencijuojamas paslaugas;

2.2.6. reklamuoti ir skelbti informaciją, kurioje minimi su Administratoriumi tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos ir/ar produktai, taip pat nuorodos į tokių konkuruojančių trečiųjų asmenų internetines svetaines ir/ar paslaugas, produktus. 

2.3. Klientas, viešindamas Forumo pranešimą, jį komentuodamas, ir/ar talpindamas Forumo skelbimą, taip pat juos redaguodamas, atnaujindamas, prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių reikalavimams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, įsipareigoja laikytis nusistovėjusių elgesio ir moralės normų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

2.4. Administratorius pasilieka teisę panaikinti Kliento Forumo temas, pranešimus, komentarus ir/ar Forumo skelbimus, neatitinkančius šių Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Klientas turi teise naudotis Svetaine ir/ar Paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei reikalauti iš Administratoriaus šiomis Taisyklėmis prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

3.2. Klientas, naudodamasis Svetainę ir/ar Paslaugomis, patvirtina, kad jis yra veiksnus fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, ir  įsipareigoja:

3.2.1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Svetaine ir/ ar Paslaugomis. Draudžiama atlikti Paskyros registraciją naudojantis svetimais duomenimis;

3.2.2. nepažeisti šiose Taisyklės nustatytų reikalavimų Forumo pranešimų, komentarų ir/ar Forumo skelbimų turiniui ir formai;

3.2.3. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

3.2.4. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas paslaugas ir/ar produktus, jų teikimo, platinimo sąlygas bei kainas, ir kt.;

3.2.5. užtikrinti, jog Forumo pranešime, komentare ir Forumo skelbime pateikiama informaciją neturi savyje virusų ar kitokių kenksmingų kompiuterių programų ir/ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės veikimą ir/ar Paslaugų teikimą, būtų patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to atsirastų žalą Klientui ar jo turtui, trukdytų Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir/ar Kliento kompiuteriu, taip pat neatlikti kitų veiksmų, ribojančių Administratoriaus galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir/ ar kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

3.2.6. nekopijuoti Svetainės turinio, nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Svetainės turinio kopijų, Svetainės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Svetainės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Svetainės parsisiųstų dokumentų;

3.2.7. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių ir/ar papildomos kompiuterinės technikos ir/ar programinės įrangos, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, Forumo pranešimų, komentarų ir/ar Forumų skelbimų sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Svetainės turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas, ar skirtų juos kopijuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia Svetainės funkcionalumai;

3.2.8. saugoti savo prisijungimo duomenis nuo trečiųjų asmenų, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientui naudojantis Paslaugomis, o juos praradus ar tuo atveju, jei jie tapo žinomi tretiesiems asmenims ir/ar buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas, nedelsiant informuoti Administratorių.

3.2.9. informuoti Administratorių apie bet kokių Kliento duomenų, pateiktų Paskyros registravimo Svetainėje tikslais, pasikeitimą;

3.2.10. atsiskaityti su Administratoriumi už teikiamas Mokamas Paslaugas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Administratorius turi teisę savo nuožiūra laikinai apriboti arba nutraukti Kliento naudojimąsi Svetaine ir/ar Paslaugomis, įskaitant atlikti bet kokios informacijos, kurią Klientas patalpino į Svetainę, pakeitimą, Kliento Forumo temos, pranešimo, komentaro ir/ar Forumo skelbimo panaikinimą, Kliento Paskyros deaktyvavimą ar panaikinimą, bei draudimą Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, kai:

3.3.1. Klientas pažeidžia šias Taisykles, nesilaiko nustatytų Forumo pranešimo ir/ar Forumo skelbimo turinio ir formos reikalavimų, ir/ar atlieka bet kokius kitus draudžiamus veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir/ar gerai moralei ir etikos normoms, ar kitaip pažeidžia trečiųjų asmenų teises;

3.3.2. Administratorius turi atlikti Svetainės techninės priežiūros ir/ar Svetainės atnaujinimo darbus;

3.3.3. atitinkamus veiksmus reikalaujama atlikti teisėtu kompetentingos valdžios institucijos reikalavimu ar kitu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytu pagrindu;

3.3.4. yra pagrįstų duomenų, jog Kliento naudojimasis Svetaine ir/ar Paslaugomis sukėlė ar gali sukelti (prevenciškai) grėsmę kitų Svetainės Klientų ir/ar kitų trečiųjų asmenų saugumui;

3.3.5. Klientas, naudodamasis Svetainę ir/ar Paslaugomis, daro žalą Administratoriui, jo reputacijai, kitiems Klientams ir/ar tretiesiems asmenims, kai tai yra būtina apginti Administratoriaus, kitų Klientų ir/ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. 

3.4. Administratorius turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Svetainę ir/ar Paslaugas, pakeisti ar pertvarkyti Forumo temų kategorijas ir/ar atitinkamas temų subkategorijas tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, keisti Forumo skelbimų subkategorijas, Svetainės funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, įskaitant Kliento pateiktą informaciją.

3.5. Administratorius turi teisę be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių.

4. NARYSTĖS TEISĖS, PASKYRA IR/AR TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

4.1. Klientas, norėdamas naudotis platesniu Svetainės funkcionalumu ir įgyti papildomas naudojimosi Svetaine teises ir/ar Paslaugas, gali tapti Nariu ir Patvirtintu Nariu.

4.2. Klientas, norėdamas tapti Nariu, privalo Svetainėje susikurti Paskyrą. Narys gali naudotis toliau nurodytomis Paslaugomis: 

4.2.1.susikurti Paskyroje Nario slapyvardį, jį vieną kartą pasikeisti;

4.2.2. skaityti visus Forumo ar Forumo skelbimų pranešimus;

4.2.3. kurti naujas Forumo temas, kurių sąrašas Nariui yra ribojamas, ir rašyti Forume bei Forumo skelbimuose pranešimus, ir juos komentuoti;

4.2.4. savo Paskyros profilio paraše gali naudoti vieną aktyvią nuorodą į savo siūlomą paslaugą ir/ar produktą, bei peržiūrėti kitų Narių profilius;

4.2.5. naudotis riboto funkcionalumo privačių žinučių kitiems Nariams siuntimo funkcija, kai privačių žinučių pagalba neturi teisės siūlyti savo paslaugų ir/ar produktų.

4.3. Klientas, norėdamas tapti Patvirtintu Nariu, privalo turėti Paskyrą ir, įsigydamas Mokamą paslaugą, privalo identifikuoti Paskyrą, patvirtindamas savo tapatybę. Patvirtintas Narys gali naudotis toliau nurodytomis Paslaugomis:

4.3.1. naudotis visomis Nariui teikiamomis Paslaugomis;

4.3.2. kurti naujas Forumo temas, kurių sąrašas neribojamas, ir rašyti visuose Forumo temose pranešimus, bei juos komentuoti;

4.3.3. savo Paskyros profilio paraše gali naudoti papildomas dvi aktyvias nuorodas į siūlomas paslaugas ir/ar produktus;

4.3.4. naudotis neriboto funkcionalumo privačių žinučių kitiems Nariams siuntimo funkcija;

4.3.5. naudotis Atsiliepimų sistema, kuri leidžia gauti ir palikti atsiliepimus kitiems Patvirtintiems Nariams už įvykusius paslaugų teikimo ir/ar produktų pirkimo – pardavimo sandorius;

4.3.6. Patvirtinto Nario Paskyroje naudojamas slapyvardis yra paryškinamas ir matomas kitų Klientų, kuriems tai suteikia papildomo pasitikėjimo sudaryti su Patvirtintu Nariu paslaugų teikimo ir/ar produktų pirkimo – pardavimo sandorius.

4.4. Narys ir Patvirtintas narys turi teise bet kuriuo metu deaktyvuoti ar panaikinti savo Paskyrą, inicijuodamas savo Paskyros deaktyvavimą ar ištrynimą toliau nurodyta tvarka ir sąlygomis:

4.4.1. Paskyros deaktyvavimas inicijuojamas Paskyros nustatymuose pasirinkus paskyros deaktyvavimo funkciją;

4.4.2. Paskyros ištrynimas inicijuojamas Paskyros nustatymuose pasirinkus paskyros ištrynimo funkciją;

4.4.3. Iniciavus Paskyros ištrynimą, Paskyra automatiškai yra ištrinama suėjus 270 dienų terminui nuo ištrynimo inicijavimo dienos;

4.4.4. Paskyra nuo jos deaktyvavimo ar ištrynimo inicijavimo pradžios tampa neaktyvia ir apriboja naudojimąsi visomis šiose Taisyklėse nustatytomis Nario ir Patvirtinto Nario teisėmis gauti atitinkamas Paslaugas.

4.4.5. Narys ar Patvirtintas Narys, iniciavęs savo Paskyros deaktyvavimą ar ištrynimą, neturi teisės susigrąžinti mokestį už jam iki deaktyvavimo inicijavimo pradžios suteiktas Mokamas paslaugas;

4.4.6. Paskyros deaktyvavimo ar jos ištrynimo atveju Nario ir/ar Patvirtinto Nario Svetainėje publikuojamas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant sukurtomis Forumo ir/ar Forumo skelbimų temomis, juose paskelbtus pranešimus ir/ar komentarus, bei kitiems Klientams siunčiamų asmeninių žinučių turinys yra Svetainės duomenų bazės dalis, priklausanti Administratoriui, todėl nėra ištrinamas.

4.4.7. Ištrinta Paskyra jos ištrynimo laikotarpiu, per 270 dienų nuo jos ištrynimo inicijavimo dienos, gali būti aktyvuota Paskyros nustatymuose pasirinkus paskyros aktyvavimo funkciją.

4.4.8. Visos papildomos Paskyros deaktyvavimo ir ištrynimo taisyklės yra nurodytos Paskyros deaktyvavimo ir ištrynimo aplinkose.

5. MOKAMOS PASLAUGOS

5.1. Mokamų Paslaugų teikimo sąlygos ir kaina yra nurodoma Svetainėje esančioje Paslaugų įkainių aplinkoje ir Klientui yra teikiamos tik jas iš anksto apmokėjus šioje Svetainės aplinkoje Kliento pasirinktu apmokėjimo būdu.

5.2. Administratoriui savo nuožiūra laikinai apribojus ar sustabdžius Mokamų Paslaugų teikimą ne dėl Kliento kaltės šiose Taisyklės nustatyta tvarka, Administratorius, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti kitų Mokamų Paslaugų, kurių kaina proporcinga Klientui nesuteiktų Mokamų Paslaugų kainai. 

Mokestis už Mokamas Paslaugas, kurių teikimas Klientui buvo apribotas arba nutrauktas dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas.

6. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

6.1. Visos Intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant Kliento publikuojamą turinį, tai yra, bet kuri informacija, duomenys ar nuotraukos, kurie tampa Svetainės duomenų bazės dalimi,  priklauso Administratoriui arba Administratorius teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

6.2. Klientas sutinka, jog, naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, visas jo publikuojamas turinys, tai yra, bet kokia informacija, duomenys ar nuotraukos, kurią Klientas įkelia ar įveda į Svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie Svetainės naudotojus, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, ir Administratoriaus būtų saugomi ir neatlyginamai naudojami neribotą laiką, išskyrus, kai šiose Taisyklėse ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta kitaip.

6.3. Klientas, naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis: 

6.3.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

6.3.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento patalpintos informacijos;

6.3.3. bet kokiu kitu būdu, tikslais ir forma naudotis Forumo ir/ar Forumo skelbimų turiniu, taip pat tokia pačia apimtimi neatlygintinai perleisti tokias teises trečiajai šaliai.

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Kiekviena Šalis privalo atlyginti savo kaltais veiksmais padarytus kitai Šaliai pagrįstus tiesioginius nuostolius.

7.2. Administratorius atsako už Svetainės veikimą ir/ar Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to atsiradusią Kliento ar trečiųjų asmenų žalą tik tuo atveju, jeigu tokia žala atsirado dėl Administratoriaus tyčinių veiksmų.

7.3. Administratorius neatsako už Svetainės neveikimą ir/ar Paslaugų neteikimą ar netinkamą teikimą ir (arba) Klientui padarytą žalą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.4. Klientas supranta ir pripažįsta, kad jis atsako už savo duomenų, įskaitant Asmens duomenis, perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Svetaine ir/ar Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo (pasinaudodamas Kliento duomenimis), Administratorius šį asmenį laiko Klientu ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Klientui.

7.5. Administratorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir (ar) kita Klientui Svetainės Paslaugų įkainių aplinkoje pateikta informacija dėl Mokamų Paslaugų sąlygų ir kainų, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8.1. Šalys gali apsikeisti informacija elektroniniu būdu, o toks informacijos apsikeitimas bus laikomas tinkamu ir prilyginamas rašytiniams dokumentams. Visa komunikacija, susijusi su naudojimosi Svetaine ir/ar Paslaugomis, vykdoma taip: (i) Klientas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Svetainės aplinkoje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais; (ii) Administratorius visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kuri yra laikoma gauta Kliento praėjus 12 valandų nuo jos išsiuntimo momento.

8.2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.3. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

×
×
  • Pasirinkite naujai kuriamo turinio tipą...